Producenci
Regulamin

 

 


 

 I.Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

 

 

 


 I
I.Definicje.

 § 1

. Sprzedawca to Women’s World Magda Wojtaś ul.M.Strasza 17/2 25-108 Kielce zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9592000894 , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.womensworld.com.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Sprzedawca : Women’s World Magda Wojtaś ul. M.Strasza 17/2 25-108 Kielce zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9592000894  , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

kontakt

e-mail : info@womensworld.com.pl

telefon 791749877

 1. Sklep” – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.womensworld.com.pl sklep świadczy na rzecz klientów usługi, w tym sprzedaż.

 2. Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia

 3. Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

 4. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej sklepu. Dodanie produktów do koszyka nie powoduje złożenia oferty , produkty z koszyka można usuwać i dodawać. Użycie przycisku „Przejdź do kasy’’ następnie wypełnienie formularza i akceptacja przyciskiem „ Kupuję i płacę’’ oznacza złożenie oferty.

 5. Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

 6.  Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 7. Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem www.womensworld.com.pl/politykaprywatnosci.

 8. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

III.Informacje podstawowe i techniczne

§ 1

Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta. 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5 

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia.

§ 6

. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

 

 

§ 7

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.                                                                                             

 

IV.Założenie Konta

 § 1

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj się/Zarejestruj” znajdującą się w górnej części Sklepu, a następnie przycisk „Stwórz nowe konto” . Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło.

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

 5. Kliknięcie przycisku „Utwórz nowe konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 2

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych. 

§ 3

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów.

V.Złożenie zamówienia. 

§ 1

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.

 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

§ 2

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk” a następnie „Przejdź do kasy ‘’

 3. Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.

 4. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych adresowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

 

 1. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

 2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

 3. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu poprzez zaznaczenie „Przeczytałem/am i akceptuje regulamin „ oraz potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 4. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamówiam i płacę ” zostanie przekierowany do strony podsumowującej zamówienie. Na której podane są wszystkie niezbędne dane do wykonania przelewu.

 5. Odbiór osobisty możliwy jest po opłaceniu zamówienia przelewem lub wybraniu metody płatności : „płatność przy odbiorze ‘’, pod adresem 25-503 Kielce ul. Panoramiczna 3/26. Klient zostanie poinformowany mailowo i/lub SMS-em o przygotowanej do odbioru paczce.

§ 3

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatności internetowe, pobranie,płatność przy odbiorze

 2. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, odbiór osobisty.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.

 4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi we wskazany w zamówieniu sposób.

 5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. 

§ 4 

1.Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany mail zawierający dane zamówienia , który jednocześnie jest potwierdzeniem zakupu.

2. Potwierdzeniem zakupu może być także sam numer zamówienia.

VI.Zwroty i reklamacje.

§ 5

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: ul. Panoramiczna 3/26 25-503 Kielce lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: info@womensworld.com.pl

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (ślady kosmetyków), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Także w przypadkach widocznych śladów użytkowania,które uniemożliwiają Sprzedawcy dalszą sprzedaż danego towaru prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy , niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy .

 5. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Adres do zwrotów, to: ul. Panoramiczna 3/26 25-503 Kielce

§ 6

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: info@womensworld.com.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 art. pkt 1

 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

  VII.Czas trwania umowy o założenie Konta.

 § 1 

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 2

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit.a, e-mailem na adres, info@womensworld.com.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VIII.Postanowienia końcowe.

§ 1

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 2

Wszystkich konsumentów, którzy w systemie internetowym nabyli od naszego przedsiębiorstwa towary informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz dyrektywą w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, informacje dotyczące rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów, powstałych w związku z transakcjami internetowymi, procedury z tym związanej, a zwłaszcza składania skarg związanych z transakcjami internetowymi, dostępne są na stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Z wszelkimi pytaniami można takze zwrócić się do krajowego punktu kontaktowego. Jeden z jego doradców udzieli odpowiedzi związanych ze składaniem skargi. W Polsce Krajowy punkt kontaktowy: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warsaw, nr telefonu: 0048 22 55 60 333, mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl

§ 21

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy, oraz na stronie www.womensworld.com.pl/regulamin 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl